previous pauseresume next
چهارشنبه, ۲۱ آذر, ۱۳۹۷

اهداف

اهداف مركز:

 

- ارائه راهکارهای علمی و جدید در جهت تدوین و اجرای صحیح برنامهای مرتبط، در سطوح ملی، منطقهای و بین المللی

- توسعه پژوهش های بنیادی ، کاربردی و جامعه محور در زمینه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در جهت افزایش
   تولید علمی

- ایجاد برنامه های جدید مبتنی بر نتایج تحقیقات بمنظور ارتقاء سطح و کیفیت خدمات اورژانس در جامعه

- تولید و گسترش راهکارهای علمی جدید و ارتقاء روشهای موجود در جهت بهبود شرایط حاکم بر اورژانس های کشور

- ترویج مباحث مربوط به کمک های اولیه و همگانی سازی ارائه مراقبت های پایه احیاء در سطح جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی
  در این زمینه
- افزایش شاخص تولید مقالات پژوهشی مرتبط در سطح ملی و بین المللی

- توسعه و گسترش تحقیقات جدید بین رشته ای در زمینه خدمات و مراقبت های اورژانس و سایر علوم

 

- افزایش سطح دانش، پژوهش و فن آوری و گسترش برنامه های جدید در جهت فراهم ساختن امکانات بهتر و ارائه خدمات با
  کیفیت در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

- افزایش تواناییهای لازم جهت شناخت، بهسازی و نوسازی فضای فیزیکی اورژانس های بیمارستانی

- تقویت خلاقیت و نگرش صحیح و به کارگیری راهکارهای علمی جدید در جهت بهره وری منطقی از نیروهای شاغل در بخش
  اورژانس اعم از پرسنل فوریت ها، پرستار، پزشک عمومی و متخصص طب اورژانس